1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9. Kunder RSS för 9. Kunder

9.1 Kunder

Skriven av: Helpdesk

Alla besökare som genomför ett köp eller påbörjar ett köp registreras som en kund i webbutiken. Med webbutikens inbyggda kundhantering får du en översikt över vilka kunder som handlar i butiken, hur mycket de handlar för och vad de köpt. Varje kund har ett eget kundkort för individuella anpassningar och kommentarer.

9.1 Överiskt

Under Kundregister -> Kunder ser du en översikt av alla kunder som lagt eller påbörjat en order i webbutiken. Från den här översikten kopieras, raderas, och redigeras individuella kunder genom att trycka på symbolerna till höger om varje kund. Genom att rycka på Order-symbolen kommer du direkt till kundens senast lagda order. Du kan manuell lägga till en nya kunder genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Lista över en webbutiks kunder.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen
Skapa en ny kund - Gör du genom att klicka på plus-ikonen
Redigera en befintlig kund - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuell kund.
Radera en kund - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid den kund du vill radera.
Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.
Kundens senaste order - Genom att klicka på orderikonen i form av ett O, kommer du direkt till kundens senaste order. På så sätt kan du snabbt se vilka av dina kunder i ditt kundregister som lagt en eller flera order och vilka kunder som inte har en lagd order i butiken.
 

9.1.1 Sök/filtrera kunder

Det går att söka och filtrera ut kunder i kundöversikten. Skriv kundens namn, kundnummer, e-postadress eller dylikt i rutan för enkel sök.

För en mer avancerad sökning, tryck på knappen Avancerad sök för att söka ut/filtrera kunde baserat på kunddata och/eller orderdata. Det går även att filtrera ut endast engångskunder, eller endast inloggnignskunder med hjälp av rullistan. Genom att söka ut kunder baserat på deras tidigare order kan du snabbt och enkelt kategorisera och arbeta med dina kunder. Du kan exempelvis ta fram alla kunder som beställt för över ett visst belopp totalt, se dina bästa kunder, se vilka kunder som köpt en viss version av ett program och som sannolikt är intresserade av nästa version när det släpps, och skapa nyhetsbrevslistor av dessa kunder. Din kreativitet sätter gränserna och det finns stort värde i sökresultaten. Du kan också plocka fram många av värdena såsom antal order eller totalt orderbelopp direkt i listan genom skiftnyckel-symbolen och därmed sortera dina kunder på dessa värde, skapa belöningar, utskick och kampanjer för dessa kunder.

Sparad sök – Genom att klicka på "Spara Sök" när du gör en avancerad sökning så kan du spara de val du gjort så att du snabbare kan söka på samma sak nästa gång. Du anger då ett namn för din sökning. När du klickar på Spara så sparas din sökning och sökningen görs direkt.

Dina sparade sökningar visas ovanför din kundlista och du söker genom att klicka på knappen. Om du vill ta bort en sparad sökning klickar du på det röda krysset.

Att göra en avancerad sökning:

Bild 2. Avancerad kundsök på kunddata.

Avancerad sök på kunddata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande kunddata:
Kundnr - Sök på kundnummer.
LoginID - Sök på Kundens LoginID.
E-post - Sök på kundens e-post.
Företag - Sök på företagsnamn.
Förnamn - Sök på kundens förnamn.
Efternamn - Sök på kundens efternamn.
Adress - Sök på kundens adress.
Postnummer - Sök på kundens postnummer.
Ort - Sök på kundens ort.
Skapad - Sök på kunder som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender och välj datum.
Land - Sök ut kundenr från ett visst land.
Kundtyp - Sök ut kunder från en viss kundtyp.
Tillhör affilate - Sök ut kunder beroende på om det är knutna till ett affiliateprogram. Välj affilate i rullistan.
E-postlista - Sök ut kunder som tillhör en viss e-postlista. Välj e-postlista i rullistan.
Nyckel - Sök ut kunder baserat på vilka lås de har nycklar för. Kryssa i aktuella nycklar du vill söka ut efter.
Extrafält - Eventuella extrafält och attribut där du tilldelat värden på kunderna är också sökbara. Skriv in ett värde du vill söka på respektive välj ett värde från rullisten beroende på vilken typ av extrafält/attribut det avser.
 Bild 3. Avancerad kundsök baserat på orderdata.

Avancerad sök på orderdata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande orderdata:
Period - Sök ut kunder med order som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender.
Oderbelopp - Sök ut kunder med orderbelopp över och/eller under en viss summa.
Antal ordrar - Sök på kunder som lagt ett vista antal order i webbutiken.
Tot. Ordervärde - Sök ut kunder baserat på summan av deras totala order i webbutiken.
Varugrupp - Sök ut kunder baserat på om de köpt varor från en specifik varugrupp. Klicka på "Välj varugrupp" och välj en varugrupp i listan.
Vara - Sök ut kunder baserat på om de köpt en specifik vara. Klicka på "Välj vara" och välj en vara i listan.
Artikel - Sök ut kunder baserat på om de köpt en viss artikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en artikel i listan.
Prenumeration - Sök ut kunder baserat på om de köpt en prenumerationsartikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en prenumerationsartikel i listan. Välj att eventuellt endast söka ut kunder med prenumerationer som är aktiva, inaktiva, väntar betalning eller är uppsagda i rullistan.
Fabrikat - Sök ut kunder som köpt en vara från ett visst fabrikat.
Kampanjkod - Sök ut kunder som använt en visst kampanjkod i webbutiken.
 

9.1.2 Massuppdatera kunder

Genom att markera kryssrutan bredvid en kund blir den markerad. Genom att markera flera kunder och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal kunder på samma gång. Du kan också klicka på Utför på alla för att exportera dina kunder till en csv-fil.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla kunder som visas.

Bild 4. Utför på markerade.

Utför på markerade
Följane åtgärder går att göra för markerade kunder i översikten:
Redigera markerade kunder - Redigera följande fält för kunderna:
Kundtyp
Kundkategori
Affilate
Kommentarer
Kundinställningar
Nycklar
Extrafält

Ändingar här skriver över ändringar satta för kundkategorier!
Radera markerade - Raderar markerade kunder
Slå samman markerade - Slår samma markerade kunder. En dialogruta visas där du väljer huvudkund, vars information hamnar på kundens kundkort.
Skicka ut nya lösenord - Skickar en e-post med nytt slumpat lösenord till markerade inloggningskunder.
Skriv ut adressettiketter - Skriver ut adressettiketter för markerade kunder.
Exportera som CSV-fil - Exporterar markerade kunder till en csv-fil.
Exportera som CSV-fil (med leveransadresser) - Exporterar markerade kunder inklusive alternativa leveransadresser till en csv-fil.
Skapa/Uppdatera E-postlista - Skapa en ny e-postlista med alla markerade kunder, eller uppdatera en befintlig e-postlista med markerade kunder.
 

9.1.2 Kundkort

Vid tryck på redigera-symbolen öppnas kundkortet. Kundkortet består av ett antal flikar. Antalet flikar kan bero på vilka funktioner som är aktiva i din webbutik.

Bild 5. Kundkortet, översikt

9.1.2.1 Översikt

På fliken översikt visas kundens grungläggande inställningar. Här kan man även konvertera engångskunder till login-kunder genom att trycka på knappen Konvertera kund till loginkund. Under översikten redigerar man kunddata, fakturadress och kundens login-uppgifter. Du kan se om kunden är en inloggningskund eller ej genom att se om det finns några inloggnigsuppgifter eller inte. Saknas möljighet att ange inloggningsuppgifter är det en engångskund.

Kunddata
Kunddatan visar följande redigerbar information för kunden:
Kundid/kundnummer - Kundnummer i webbutiken.
Person/orgnr. - Visar kundens person- eller organisationsnummer.
VATnumber - Visar företagskunders momsregistreringsnummer.
Kundtyp - Visar om kunden är en Privatkund, Företagskund eller Stat/kommun.
Kundkategori - Knyt kunden till en kundkategori i rullistan. Kundkategorier administreras under Kundregister > Inställningar.
Utnyttjad kredit - Visar kundens utnyttjade kredit, det vill säga en summa för obetalda order i webbutiken. Detta värde kan bestämma kreditvärdighet och kundens möjlighet att lägga en order i webbutiken. Se vidare på aktuellt avsnitt. (Visas ej i bilden ovan)
 
Fakturaadress
I kundens fakturaadress gör det att redigera följande fält:
Förnamn - Kundens förnamn.
Efternamn - Kundens efternamn.
Företag - Förtagsnamn för företagskunder.
Adress - Kundens adress.
Postnummer - Kundens postnummer.
Ort - Kundens ort.
Provins/Delstat - Eventuell provins/delstat för kunden.
Land - Kundens land.
Tel - Kundens telefonnummer.
Mobil tel - Alternativt telefonnummer.
FAX - Eventuellt faxnummer.
Nyhetsbrev - Definierar om kunden godkänt nyhetsbrevsutskick eller ej.
E-post - Kundens e-postadress.
Extrafält - Har du definierat extrafält så kan du även ange värdena på kunden här. (Visas ej i bilden ovan)
 
Om du manuellt lägger upp en kund, kom ihåg att fylla i alla obligatoriska fält. Vilka fält som är obligatoriska ställs in under Kundregister > Inställnignar. Kom också ihåg att ange kundkategori och om det är ett företag eller privatperson exempelvis då detta har betydelse för mappning av person- respektive organisationsnummer vid olika typer av betallösningar, och kunden om det är felaktigt inställt inte kommer att gå igenom en sådan betallösning.
Loginuppgifter
Här visas uppgifter för kunder med butikslogin:
Aktiv/Avstängd - Ställ in om kunden är aktiv eller avstängd i rullistan. En avstängd kund kan inte logga in i webbutiken.
LoginID - Kundens LoginID i webbutiken.
Nytt lösenord - Ändra kundens lösenord genom att skriva det i rutan. För att det ska sparas sparar du kunduppgifterna. Du ska inte använda använda knappen Maila NYTT lösenord då detta kommer att slumpa ett lösenord åt kunden. Väljer du att skriva ett lösenord i fältet för Nytt lösenord kommer det inte att skickas per automatik till kunden utan du måste själv meddela denne.
Maila NYTT lösenord - Klicka på knappen skickar ut ett nytt slumpmässigt genererat lösenord till kunden.
Logga in som kund - Öppnar upp webbutiken, inloggad som kunden. Tänk på att eventuella pop-up-blockeringar kan hindra detta, så godkänn pop-ups för webbadressen.
 
Kommentarer
Skriv eventuella kommentarer om kunden i fältet. Dessa kommentarer ses ej av kunden utan används enbart för din egen skull.
 

9.1.2.2 Order

Under fliken Order på kundkortet visas en översikt av alla kundens lagda order i webbutiken. Klicka på Order-ikonen för att komma direkt till orderkortet. Om kunden har artiklar i sin undvagn men ej genomfört ett köp, fälls en översikt av artiklarna ner genom att trycka på pilen tillhöger.

Bild 6. En kunds order i webbutiken.

9.1.2.3 Kundinställningar

Under fliken Kundinställnignar på kundkortet visas en översikt av alla kundens individuella inställningar i webbutiken. Dessa inställningar går även att massuppdatera ifrån kundöversikten. Som standard tas kundinställningarna från kundens kundkategori, men om kundinställning sätts på en enskild kund så skriver den över inställningen för kundkategorin för den enskilda kunden för den aktuella inställningen.

Bild 7. Kundinställningar på enskild kund.

Kundinställningar
Under kundinställnignar går det att göra följande inställningar:
Kundkategori - Knyt kunden till en kundkategori i rullistan. Kundkategorier administreras under Kundregister > Inställningar.
Affiliate - Knyt kunden till ett affiliateprogram genom att välja affiliate i rullistan.
Rabattsats - Sätt eventuell procentuell rabattsats för kunden i fältet. Om en rabattsats definieras för kunden skriver den över eventuella rabattsatser som angivits för kundens kundkategori.
Lager - I det fall att butiken har flerlagerstöd implementerat. Finns ej i standardversionen.
Vald valuta - I det fall att du har valutor i webbutiken och du vill att kunden ska ha en förvald valuta i butiken som inloggad.
Förvalt fraktsätt - Sätt önskvärt förvalt fraktsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt fraktsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta fraktsätt om där finns fler än ett alternativ.
Fövalt betalsätt - Sätt önskvärt förvalt betalsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt betalsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta betalsätt om där finns fler än ett alternativ.
Kreditvärdig - Används tillsammans med kreditprövning. Se aktuellt avsnitt.
Nycklar - Se aktuellt avsnitt i manualen för lås & nycklar.
 

9.1.2.4 Kreditkontroll

Om webutiken är kopplad till en kreditvärderingttjänst går det att administrera kundens beviljade kreditgräns under fliken kreditkontroll.

9.1.2.5 Leveransadresser

Under fliken Leveransadresser på kundkortet visas en översikt av alla kundens eventuella alternativa leveransadresser. En leveransadress läggs automatisk till om kunden angett en alternativ leveransadress vid orderläggning, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens leveransadresser genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du kan också ange för kunden vilken leveransadress som är förvald i kassan. Kunden kan själv skapa leveransadresser i webbutiken som inloggad.

Bild 8. Leveransadresser på en kund.

Lägg till/redigera leveransadress
För leveransadress kan följande fält fyllas i:
Namn - Namn för leveransadress.
Kontakt - Kontaktperson för leveransadress.
Adress - Adressfält för leveransadress.
Adress 2 - Adressfält 2 för leveransadress.
Postnr - POstnumemr för leveransadress.
Ort - Ort för leveransadress.
Land - Land för leveransadress.
Tel - Telefonnummer för leveransadress.
Avisera SMS - Eventuellt nummer för SMS-avisering.
Avisera e-post - Eventuell e-post för e-postavisering.
Speciella leveransinstruktioner - Eventuella specialinstruktioner för leverans.
 

9.1.2.6 Rabattkategorier

Rabattkategorier är en alternativ prishantering i webbutiken. Man kan skapa rabattkategorier i webbutiken och sedan knyta artiklar till dessa. Därefter sätts en procentrabatt för respektive rabattkategori på individuella kunder i webbutiken. Rabattkategorier skapas under Sortiment -> Inställningar.

Under fliken Rabattkategorier på kundkortet visas en översikt av alla rabattkategorier i webbutiken. Ange en rabattsats för kunden på den valda rabattkategorin genom att fylla i ett procent-tal i fältet på respektive rad. Se vidare i aktuellt avsnitt för rabattkategorier kring övriga inställningar som krävs.

Bild 9. Rabattkategoriinställningar för en kund.

9.1.2.7 Prenumerationer

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken visas fliken Prenumerationer på kundkortet. Här visas en översikt av alla kundens prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om kunden köpt en prenumerationsvara i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens prenumerationer genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Funktionaliteten på denna flik är den samma som för listningen av alla prenumerationer i hela butiken. Denna flik visar dock enbart kundens prenumerationer. Se vidare i aktuellt avsnitt i manualen kring prenumerationer.

Bild 10. En kunds prenumeationer.


Historik-ikon - öppnar historiken för prenumerationen, eventuella ändringar och förnyelser etc.

 

Bild 11. Historik för en prenumeration.

 

Papperskorg-ikon - raderar prenumerationen.

Redigera-ikon - Öppnar redigering av prenumeration för inställningar etc.

 

Bild 12. Redigering av en enskild prenumeration.

 

Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/redigera prenumeration
Följande fält visas för en kunds prenumeration:
Påbörjad - Datumet för prenumeratinens första order.
Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.
Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.
Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.
Ombeställnignsdatum - Datumet för nästa orderutskick.
Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.
Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.
Bindningstid efterföljande perioder - Bindningstiden för första perioden bestäms av din artikel och kan ändras i fältet för "Bindningstidens slut" för den enskilda prenumerationen. För efterföljande perioder kan du ha en annan bindningstid vilken också bestäms av artikeln. Om du vill ändra den i efterhand på en enskild prenumeration kan du göra det här (bindningstid efterföljande perioder).
Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.
Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
Aktiv: Prenumeratione är aktiv. 
Inaktiv: Prenumeratione är inaktiv och inga ytterligare order läggs. 
Väntar betalning - Prenumeratione är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
Uppsagd: Prenumeratione är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställngsdatum har överskridits.
Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.
Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utsick gratis).
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.
Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
 
  

 

Bild 13. Lägg till/redigera en artikel i prenumeationen.

Lägg till/redigera prenumerationsrad
Lägga till en artikelrad i prenumerationen genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på Välj artikel för att lägga till en artikel i prenumerationen.
Förnyelsepris - Ange förnyelsepris för artikelraden i prenumerationen.
sitext1 - Extrafält för prenumerationsrad.
sitext2 - Extrafält för prenumerationsrad.
Kommentar på order - Ange eventuell kommentar på artikelraden på kundens order.
 

9.1.2.8 Serieorder

En artikelserie innebär att en artikel som kan köpas i webbutiken är kopplad till en serie artiklar och därmed utgör en så kallad Serieorder. Artikelserier används med fördel då man i webbutiken önskar sälja flera varor med oregelbundna intervaller och/eller under en tidsbegränsad period. En orderserie läggs automatisk till om kunden köpt en artikel knuten till en artikelserie i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens serieordrar genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Se vidare i manualen i aktuellt avsnitt kring hur serieorder ställs in och skapas.

Tänk på att ändringar för kunders Serieordrar kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders serieorder genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Bild 14. Redigering av en enskild kunds serieorder.
 
Lägg till/ redigera serieorder
Det går att redigera följande fält för en kunds serieorder:
Nästa orderdatum - Datum för nästa utskick i serieordern.
Steg - Visar i vilket steg serieordern befinner sig.
Status - Serieorderns status. En serieorder kan ha följande status:
Aktiv: Serieordern är aktiv.
Pausad: Serieordern är pausad.
Inaktiv: Serieordern är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Uppsagd: Serieordern är uppsagd av kunden och inga mer order läggs.
Klar: - Serieordern är klar och avslutad.
Betalstatus - Betalstatus för föregående utskick i orderserien. Nya order skickas endast ut om betalstausen på föregående order är betald.
Betalsätt - Kundens betalsätt för serieordern. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för serieordern. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valuta för serieordern.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas för steg - älj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

 

Bild 15. Redigering av ett enskilt steg i en kunds serieorder.

Lägg till/redigera steg
Lägga till ett steg i orderserien genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på knappen Väl artikel för att välja en artikel ur webbutikens sortiment.
Period -Ange hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).
Pris - Ange försändelsens pris (exklusive eventuellt påslag för bralning & frakt).
 

9.1.2 Kundimport

Kundimporten gör det möjligt att importera ett kundregister till webbutiken. Kundimporten fungerar så att man i ett CSV-dokument har olika kolumner som motsvarar kundinformatinsfältetn i webbutiken. Ladda upp importfilen från din dator genom att trycka på Bläddra-knappen och tryck därefter på Starta import. Efter genomförd import visas en dialogruta med en summering från kundimporten.

Kundimport
Ställ in följande inställningar för att göra en kundimport:
Importera första raden - Sätt till nej om din fil innehåller rubriker.
Använd kundnr från filen - Sätt till nej för att webbutiken skall generera nya kundnummer.
Om kundnummer i filen redan finns i rubriken - Ange hur importen skall behandla eventuella dubbla kundnummer.
Om login i filen redan finns i butiken - Ange hur importen skall behandla eventuella dubbla kund-login.
 

9.1.2.1 Format: Förenklad import

Format
För att en kundimport skall vara giltig måste följande fält finnas med i filen i exakt ordning:
Kundnr, Företagsnamn, Förnamn, Efternamn, E-Post, Login, Adressrad1, Adressrad2, Postnr, Ort, Telefonnr, Mobilnr, Fax, Land (enligt ISO-3166-2), Kundtyp (COMPANY/PERSON/GOVERNMENT), Person/orgnr
 

9.1.2.2 Format: Samma som kundexport

Format
För att en kundimport skall vara giltig måste följande fält finnas med i filen i exakt ordning:
Kundnr, Företag, Förnamn, Efternamn, E-post, Adress 1, Adress 2, Ort, Postnr, Telefon, Mobilnr, FAX, Land(enligt ISO-3166-2), Personnr/Orgnr., Momsnr, Login, Kundtyp(COMPANY/PERSON/GOVERNMENT), Valuta, Rabatt, Nyhetsbrev, Kundkategori, Kundkategori Tag, Betalsätt, Betalsätt Tag, Fraktsätt, Fraktsätt Tag, Kreditvärdig
 

9.2 E-postutskick

Skriven av: Helpdesk

E-postutskick är e-postmeddelanden som går att skicka till en eller flera kunder samtidigt. Genom att skapa e-postlistor och utskick kan du skicka både nyhetsbrev, produktinformation med mera till dina kunder. Med hjälp av e-postlistor kan du också gruppera dina kunder för att på så sätt rikta din nyhetsbrev så att de blir relevanta.

9.2.1 Översikt

Under Kundregiter -> E-postutskick administeras alla nyhetsbrevsutskick från webbutiken. För att skicka ett nyhetsbrevet måste du först skapa nyhetsbrevet under fliken E-postmallar och skapa en e-postlista under fliken E-postlistor.

När du är klar att skicka ut nyhetsbrevet, klicka på knappen Skapa utskick utifrån E-postadresslista.

I översikten visas hur många e-postutskick som går att skicka, och antalet e-postutskick som ingår i ditt e-handelspaket. Det går att köpa till fler e-postutskick genom "Mina Sidor" på www.nordiskehandel.se.

Bild 1. E-postutskick som är gjorda eller köade i en webbutik.

I dialogrutan som öppnas väljer du vilken e-postlista som nyhetsbrevet skall skickas till, och vilket meddelande som skall skickas.

Bild 2. Skapa ett utskick.


När du valt e-postlista och e-postmall, klickar du på den gröna knappen Starta utskick för att skicka iväg e-posteddelandet till mottagarna.

Vid klick på kundikonen visas mottagarna av det aktuella e-postutskicket.

Vid klick på länkikonen visas alla länkar i nyhetsbrevet, hur många klick varje länk har genererat och även vem som har klickat på länkarna. Utifrån detta kan du skapa nya e-postlistor.

Då öppnas följande ruta:

Här ser du hur många som klickar på dina olika länkar i utskicket.

Klickar du på kundikonen så får du en lista över vilka e-postadresser som klickat och tidpunkt.

Klickar du på brevikonen kan du skapa en ny e-postlista eller uppdatera en befintlig med de e-postadresser som klickat på länken.

Genom att klicka på Exportera som csv-fil får du ut en csv-fil med statistiken på antal klick.

9.2.2 E-postmallar

Under fliken E-postmallar visas en översik över alla E-postmallar som skapats i webbutiken. Från översiken kan du kopiera, radera, redigera och skicka testmail med hjälp av symbolerna vid varje rad.

Observera att vid testmail så kommer eventuell avregistreringslänk inte synas.

Bild 3. E-postmallar i en webbutik, det vill säga de mailutskick som kan skickas i en webbutik.

9.2.2.1 Skapa ny E-postmall

Det går att skapa två typer av e-postmallar. Tryck på knappen Skapa ett Nyhetsbrev i TEXT-format för att skriva texten direkt utan någon formatering. Tryck på knappen Skapa ett Nyhetsbrev i HTML-format för att skapa ett mejl med möjlighet att redigera formateringen.

Bild 4. Ett epostmeddelande som skapats i HTML-läge

Skapa ett epostmeddelande
Oberoende av vilket format nyhetsbrevet har visas följande isntällnignar:
Meddelandeformat - Visar om meddelanden har formatet TEXT eller HTML beroende på vilket typ av utskic du skapat.
Namn - Döp e-postmallen. Används bara för din egen skull.
Tag/Identifierare - Ange en eventuell Tag/Id för e-postmallen.
Created - Visar när e-postmallen skapats.
Ärende (Subject) - Ge e-postmallen ett ärende. Ärendet blir titeln på nyhetsbrevsutskicket.
Avsändare (E-post) - Ge e-postmallen en avsädare. Denna adress visas som avsändaradress för mottagarna.
Svar till (E-post) - Svarsadress. Mottagare som svara på e-postmeddelandet skickar svar till denna adress.
Avregistrera-länk i footer - Klicka i för att ge mottagare möjlighet att avregistrera sig från e-postlista via en länk i e-postmeddelandents sidfot.
Meddelande - Skriv meddelandet. För e-postutskick i HTML-format kan du här även göra inlänkningar för bilder, filmer, och design genom HTML-editorn. Tänk på att all eventuell CSS måste finnas i själva nyhetsbrevet och att du inte kan använda webbutikens stilmallar.
 

9.2.3 E-postlistor

Under fliken e-postlistor visas en översikt av alla e-postlisor i webbutiken. Det går att exportera, redigera, visa en mottagarlista och ta bort e-postlistorna med hjälp av symbolerna på varje rad. Förutom att skapa e-postlistorna här inne är det ännu effektivare att skapa e-postlistor direkt i ditt kundregister. Då kan du snabb via den avancerade sökfunktionen filtrera ut exakt vilka kunder som ska vara mottagare av ett specifikt utskick. Dessa filtreringar kan göras direkt utifrån orderhistoriken och vad kunderna har beställt tidigare i butiken.

Bild 5. E-postlistor i en webbutik.

E-POSTLISTOR
Översikt
Exportera - Tryck på Exportera knappen för att spara ner en CSV-fil med samtliga kunders e-postadresser.
Redigera - Tryck på Redigera knappen för att ändra e-postlistans namn, publika namn (som syns ut mot kunderna) och/eller Beskrivning.
Kundöversikt - Tryck på symbolen för kundöversikt för att se lista på alla kunder som e-postlistan består av. Härifrån går det att redigera kundernas e-postadresser eller kontaktuppgifter, eller ta bort individulla kunder från e-postlistan.
Radera - Tar bort e-postlistan.
 

9.2.3.2 Skapa/Uppdatera E-postlista

Genom att trycka på knappen Skapa/Uppdatera E-postlisa från kundutval går det att skapa nya e-postlistor, och/eller komplettera redan befintliga e-postlistor. Välj att Skapa/uppdatera e-postlistan utifrån kunder som valt/ej valt att ta emot nyhetsbrev, kundernas prislista, kundkategori och kundtyp. Man skapar med fördel e-postlisor utifrån kundöversikten, där det går att söka ut kunder baserat på deras orderdata, göra mer avancerade sökningar och sedan knyta dessa kunder till e-postlistor.

Bild 6. Skapa/Uppdatera E-postlista.

9.2.3.3 Visa globlat avregistrerade kunder

Klicka på knappen Globalt avregistrerade kunder för att via en lista på de kunder som valt att avregistrera sig från alla nyhetsbrev.

9.2.4 Import

Under fliken Import går det att importera e-postadresser för att skapa nya e-postlistor och/eller uppdatera befintliga e-postlistor. Importfilen kan innehålla följande fält: E-postadress, Mobilnummer, Förnamn, Efternamn, Namn, Vill ha nyhetsbrev (1 för ja, 0 för nej).

Bild 7. Import av e-postlista steg 1

Om du ställt in rätt inställnignar visas först en översik av importfilen, med möjlighet att välja vilka fält i din fil som ska importeras till e-postlistan. Tyck sedan knappen Import för att importera e-postlistan till webbutiken.

Bild 8. Import av e-postlista steg 2

9.2.5 Export

Under fliken Export går det att exportera kunders mejladresser för användning i externa e-posthanteringsprogram.

Observera att du exporterar befintliga e-postlistor från fliken E-postlistor och inte här.

Bild 9. Export av kunders e-postadresser i fördefinierade format.

Export
Ställ in följande val för att exportera e-poostadresser:
Som valt nyhetsbrev - Välj att exportera kunder som valt nyhetsbrev, som einte valt nyhetsbrev, eller alla webbutikens kunder.
Prislista - Välj att exportera alla kunder, eller kunder med en viss prislista.
Kundkategori - Välj att exportera alla kunder, eller kunder från en viss kundkategori.
Engångskunder - Välj att exportera alla kunder, endast engångskunder eller endast inloggningskunder.
Format - Avänder du någon av klienterna i listan väljer du denna för att få rätt format på exportfilen. Använder du dig av en annan klient går det ofta bra att exportera i ett valfritt format. Du kan även exportera dina e-postlistor från den andra fliken och redigera exportens innehåll till förväntat innehåll i den nyhetsbrevstjänst du använder.
 

9.2.6 Inställningar

Under fliken Inställningar definieras vilken e-postlista kunder anmäls till i samband med att de anger sin e-postadress i webbutiken. Välj bland e-postlistorna i rullistan. För att du ska kunna placera ut via layouteditorn en anmälningsruta där besökaren kan anmäla sig till nyhetsbrev måste alltså denna inställning göras. Om layouteditorn inte är aktiverad väljer du bland ett antal fasta placeringar i en rullist placeringen du önskar i dessa insställningar (visas ej i bilden nedan). Kunder som handlar kan alltid i kassan välja om de önskar nyhetsbrev eller ej.

Bild 10. Inställningar för e-postutskick.

9.2.7 Historik

Under fliken Historik visas en överblick av de e-postutskick som gjorts genom webbutiken.

Historik
Följande fält visas för historiken:
Tid - Datum och tid för utskick.
Antal - Antalet utskick.
Misslyckades - Antalet misslyckade utskick, på grund av felaktiga mejladresser.
Meddelande - En summering av vad som gjorts, antalet skickade meddelanden och antalet misslyckade utskick.
 

Bild 11. Historik för e-postutskick.


9.3 Lås & Nycklar

Skriven av: Helpdesk

Lås & nycklar är en funktion för att kunna styra webbutikens utformning baserat på inställningar för individuella kunder och/eller kundkategorier. Du kan skapa upp till 64 olika lås som du kan sätta på varugrupper, varor, nyhetskanaler, dokument, frakt- och betalsätt och sidor i webbutiken. Även andra delar av butiken kan låsas vid särskild anpassning. För att kunden skall kunna se det låsta objektet eller innehållet, måste kunden ha nycklar till objektets lås.

9.3.1 Skapa lås

Under Kundregister -> Lås skapar man lås i webbutiken.

Låsens namn väljer du själv. Det kan tex vara Återförsäljare. Då skapas ett lås som gör att manuellt utvalda kunder (återförsäljare i detta fall) får nycklar till manuellt utvalda varor, varugrupp, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt. Ett annat lås kan t.ex heta företagskund. Lås kan då skapas för tex valmöjligheten för betalning mot faktura och företagspaket som fraktmetod. Låset gör att manuellt utvalda kunder (företagskunder i detta fall) kan få nycklar till tex faktura som betalningsmetod och företagspaket som fraktmetod.

Varje enskild varugrupp, vara, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt måste manuellt ställas in om du vill att det ska finnas lås på dem. Det går att tilldela nycklar för individuella kunder under kundens inställningar, och för kundkategorier under kundkategoriinställningar.

Bild 1. Skapa lås genom att ange ett namn för låset i ett av fälten.

9.3.2 Antilås

För varje lås finns även ett antilås. Antilås har precis motsatt effekt det vill säga:

Lås - Ett lås döljer ett objekt för alla kunder som inte har en nyckel.

Antilås - Ett antilås döljer ett objekt för alla kunder som har en nyckel.

9.3.3 Administrera Lås & Nycklar

Varje enskild varugrupp, vara, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt måste manuellt ställas in om du vill att det ska finnas lås på dem. För varje lås finns även ett antilås.

Bild 2. Att spärra access på ett objekt i butiken.

9.3.4 Tilldelning av nycklar

Det går att tilldela nycklar för individuella kunder under kundens inställningar,

Bild 3. Tilldela nyckel till specifik kund.

Det går också att tilldela nycklar för kundkategorier under kundkategoriinställningar.

Bild 4. Tilldela nyckel till en specifik kundkategori

En kund som tillhör en kundkategori kan tilldelas individuella nycklar som inte gäller för hela kundkategorin. Däremot går det inte att avaktivera nycklar för individuella kunder som gäller för hela kundkategorin.

9.4 Inställningar

Skriven av: Helpdesk

Under Kundregister -> Inställningar går det att göra generella inställningar för kundhanteringen i webbutiken.

Bild 1. Administration för kundinställningar.

9.4.1 Kundinställningar

Under fliken Kundinställningar redigerar du webbutikens kundhantering. Här ställer man bland annat in hur webbutiken registrerar nya kunder och vilken information som är obligatorisk för köp i webbutiken.

KUNDINSTÄLLNINGAR
Det går att göra fäljande generella kundinställningar
Tilldela kundnr automatiskt - Välj om webbutiken automatiskt skall tilldela kundnummer till nya kunder. Du kan ha olika inställningar för kunder som registrerar sig i webbutiken och kunder som du själv skapar i administrationen. Kundnummerserien är dock densamma.
Nästa kundnr - Om en siffra anges i fältet skapas börjar kommer nästa kunde som skapas i webbutiken få nästkomamnde kundnummer. T.ex om du anger "1000" i fältet kommer nästföljande kunder få kundnummer "1000", "1001", "1002" osv.
Skicka välkomstmail till nya kunder - Klicka i för att webbutiken automatiskt skall skicka välkomnstbrev till registrerade kunder.
Spara personnr/orgnr vid betalning - Klicka i om webbutiken skall lagra person/organisationsnummer för kunder efter betalning
Kontrollera inmatat VATnr mot EUs databas - Klicka i för att låta webbutiken validera VAT-nummer
Inloggningsläge - Här går det att välja Login, vilket innebär att kunder måste logga in för att genomföra köp. Utan inloggning vilket tilåter köp utan inloggning (så kallad snabbkassa), eller Blandad där kunden själv väljer om den vill registrera sig som login-kund eller använda sig av snabbkassan.
Snabbkassa, utan inloggning:
Inloggningskassa:
 

9.4.2 Dessa fält krävs för att lägga order

Beroende på om din kund är en privatperson, företagskund eller en stat/kommun behöver de ofta registrera olika typer av information för att kunna genomför att köp. I tabellen klickar man för vilka fält som ska vara obligatoriska för kunder när de registreras respektive genomför köp i webbutiken.

Bild 2. Dessa fält krävs för att lägga en order.

9.4.3 Öppna kunder i nytt fönster

För att i administrationen öppna en kund i ett nytt fönster (flik) väljer du Ja i rullistan. Nej i rullistan innebär att kundkort öppnas i samma fönster som administrationen.

Bild 3. Öppna kunder i nytt fönster.

9.4.4 Giltiga länder

Här ställer du in vilka länder du tillåter kunder från. Inställningarna här påverkar landväljaren ute i butiken, till exempel vid kundregistrering eller i kassan vid köp. Observera att dina betal- och fraktsätt kan begränsa möjligheterna ytterligare.

Bild 4. Giltiga länder.

Du kan ta bort länder från listan genom att kryssa för länderna till vänster och sedan välja "Radera markerade".

Du lägger till ett eller flera nya länder i listan genom att klicka på plusikonen. Då öppnas ett fönster där du kan söka och lägga till länder. Du kan välja flera länder genom att klicka och dra med muspekaren och/eller hålla in Ctrl eller Shift-knappen när du klickar.

9.4.5 Kundkategorier

Under fliken Kundkategorier administrerar man webbutikens kundkategorier. Kundkategorier är praktiskt om du sysslar med flera olika kundtyper och tex vill ge de olika typerna olika förvalda frakt- och betalsätt eller olika prissättning eller åtkomst till olika delar av butiken.

Här visas en översikt av webbutikens kundkategorier. Redigera eller Radera en kundkategori genom att trycka på knapparna till höger om varje rad. Skapa en ny kundkategori genom att trycka på plussymbloen längst upp till höger.

Bild 5. Kundkategorier.

För kundkategorierna kan du också ställa in startvärden för dina nya kunder, så att de autoamtiskt hamnar i en kundkategori. Beroende på om kunden registrerade sig som en privatperson, ett företag, en stat/kommun kan du ange vilken kundkategori de ska hamna i. Du kan också ange vilken kundkategori icke-kunder (dvs ej inloggade enligt bilden ovan) ska räknas till och på så sätt exempelvis sätta fövalda frakt- och betalsätt för besökare som ännu inte är kunder.

9.4.5.1 Skapa/redigera kundkategorier

Kundkategorier sätter inställningar för de kunder som tillhör en specifik kundkategori. Samma inställningar som finns på kundkategorin finns också på den unika kunden. Sätts inställningarna på kundnivå skriver de över de inställningar som är satta på kundkategorin enbart för den specifika kunden.

 

Skapa/redigera kundkategori
När du skapar eller redigerar en kundkategori går det att göra följande inställnignar:
Officiellt namn - Ange kundkategorins namn.
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID för kundkategorin (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Prislista - Här kan du bestämma vilken prislista kundkaegorin ska få om du har flera prislistor i din webbutik.
Rabattsats - Ange en enventuell rabattsats som skall gälla för samtliga kunder knutna till kundkategorin.
Lager - Om du har flerlagerstöd i din butik (finns ej som standard i systemet) kan du bestämma från vilket lager kundkategorins order ska dras.
Vald valuta - Bestäm kundkategorins förvalda valuta.
Förvalt betalsätt - Välj betalsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Förvalt fraktsätt - Välj fraktsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Kreditvärdig - Här kan du bestämma att kundkategorins kunder alltis ska räknas som kreditvärdiga exempelvis.
Nycklar - Kilick för de nycklar som ska gälla för kunder knutna till kundkategorin.
 
Anger du motsvarande inställningar direkt på kundkortet för en kund så kommer de att gälla istället för de värden du anger för kundkategorin.

9.4.5.2 Knyt kunder till kundkategorier

Individuella kunder knyts till en kundkategori via sitt kundkort. På kundkortet väljer du kundens kategori i rullistan. Det går också att knyta flera kunder till en kundkategori genom att markera dem i kundöversikten och massuppdatera.

På kundkortet gör du också eventuella inställningar som skriver över kundkategorins inställningar för den aktuella kunden. Se aktuellt avsnitt.


9.5 Extrafält

Skriven av: Helpdesk

Extrafält används i regel endast i samband med speciallösningar som vi har gjort till kunder med särskilda krav. Oftast används extrafält för sortering, eller extrainformation vid kopplingar mellan webbutiken och externa system. För kunder kan extrafält också användas för olika taggningar om du vill gruppera och söka ut kunderna baserat på särskilda värden, till exempel kön, inkomst, intressen eller annat.

Bild 1. Skapa dina extrafält.

Typer av extrafält
Det går att skapa följande extrafält för kunder i webbutiken
Extra textfält - Skapar ett ifyllbart textfält på kundkortet.
Extra selectfält - Skapar ett rullista med val på kundkortet.
 

9.5.1 Extrafälten på kundkortet

På kundkortet kan du tilldela en specifik kund värden för extrafälten.

Bild 2. Nedan visas extrafälten på ett tomt kundkort.

9.5.2 Söka ut kunder baserat på extrafält

Du kan också söka ut kunder i ditt kundregister baserat på värdena i extrafälten.

Bild 3. Avancerad kundsök i kundregistret.

9.5.3 Massuppdatera extrafält

Du kan även massuppdatera extrafälten för kunderna från ditt kundregister. Gå till Kundregister -> Kunder och markera de kunder du vill uppdatera. Klicka på Utför på markerade och klicka på Redigera markerade kunder.

Bild 4. Massuppdatera extrafält på kunder.