1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

14.4 SBscript

All SBscript-kod skrivs i html-sidor eller mailmallar. Man skriver <% för att tala om var SBscriptet börjar och %> för slutet.

<% /*SBscript kommentar som inte skrivs ut på html-sidan*/ %>

14.4.1 DEBUG

Funktionen listar all information som är tillgänglig på stacken vid tillfället då DEBUG anropas.
Ett frågetecken visas på html-sidan och klick på frågetecknet öppnar ett fönster med all data.

Se nedan avsnitt för exempel på hur man kan använda DEBUG.

<%DEBUG%>

14.4.2 PRINT

Används för att kunna skriva ut text inne i sbscript koden.

<html>
  <body>
    <div>
      <% IF ==1 THEN
        PRINT '<p>Hello World</p>'
      ENDIF%>
    </div>
  </body>
</html>

 

Alternativet är att avsluta scriptkoden och skriva ut texten i html men nackdelen är
att koden blir något långsammare.

<html>
  <body>
    <div>
      <% IF ==1 THEN%>
        <p>Hello World</p>
      <% ENDIF%>
    </div>
  </body>
</html>

14.4.3 Operatorer

== Likhet.

!= Olikhet.

> Större än

< Mindre än

>= Större eller lika med

<= Mindre eller lika med.

% Modulus-operator resten vid divison.

AND och

OR eller

NOT invertering

<< Bitshiftning till vänter

>> Bitshiftning till höger

& Logisk och

| Logisk eller

^ XOR

~ Logisk NOT

+= Addera och tilldela

-= Subtrahera och tilldela

*= Multiplicera och tilldela

/= Dividera och tilldela

%= Modulus och tilldelning

DEFINED Används för att se om variabel finns

 

Exempel 1 (med %-operator):

<%IF %5==0 THEN%> Denna rad kommer att skrivas ut om är jämt delbart med 5 tex 0,5,10,15 <%ENDIF%>

 

Exempel 2:

<%IF =='Produkt 1' AND !=5 THEN%> egen text <%ENDIF%>

 

Exempel3 (med << och >>):

Om lock_no = 1 så blir =2 dvs 0001 blir 0010
Om lock_no = 2 så blir =4 dvs 0010 blir 0100
<% = 1 << %>

Om lock_no = 10 så blir =5 dvs 1010 blir 0101
Om lock_no = 4 så blir =2 dvs 0100 blir 0010
= >> 1

Exempel 4 (%=):

<%=5
%=3
PRINT %>
Resultatet kommer att vara 2, vilket är resten av 5/3

14.4.4 IF

<%IF THEN%> på fax <%ELSE%> med post <%ENDIF%>

14.4.5 FOR

<%FOR =0 TO 10 DO%> loop nummer <%ENDFOR%>

14.4.6 Spara variabel

Tilldelning av variabler sker automatiskt till i stacken.
Det finns vissa specifika variabler som man kan skriva till tex 844 och 833

<%=1%>


eller

<%=1%>

14.4.7 Skriv ut variabel

<div> <%PRINT %> </div>


eller

<div></div>

14.4.8 DRAW

Är en gammal funktion som inte ska användas. Den användes för att skriva ut tabeller utifrån en listdefinition.

Har främst använts i admin.

14.4.9 POP

POST och GET parametrar sparas i och även alla värden som man själv använder i sidan. Ibland kan detta skapa problem
med tex FETCH som automatiskt plockar värden från stacken. För att undvika problem och för att städa stacken så
kan man använda

<%POP %>


för att ta bort variabeln från stacken. (det går inte att ta bort andra variabler med POP)

14.4.10 PICTURE

Funktionen skriver automatiskt ut html-kod för en bild.
Inparametrar:

xTransform - (valfritt) unikt id för den transform som ska användas

picture_id - (valfritt) id för den bild som ska visas.

Om man använder PICTURE så kommer padding automatiskt att skapas så att bilden tar upp rätt utrymme (förutsatt att marginaler är aktiverade i admin för transformen)

Produktbilder har flera vyer därför måste anges annars visas alla bilder för alla vyerna.

Anrop utan parametrar:

<%='PRODUCT' ='DEFAULT' PICTURE() %>


I koden ovan kommer PICTURE att ta första bästa picture_id från stacken.

Anrop med parametrar:

<% ='DEFAULT' PICTURE('PRODUCT',) %>

14.4.11 PICTURE_URL

Skillnaden mot PICTURE är att endast URL för vald bild kommer att skrivas ut.
Om man använder denna måste man själv skapa img-taggen och padding kommer inte att fungera.

14.4.12 PICTURE_DATA

Fungerar som PICTURE_URL men returnerar strängen "URL,bredd (px), höjd (px)".
Används tex på produktsidan för att öppna en produktbild i fullstorlek.

14.4.13 Kommentar

<% /*Detta är en kommentar*/ %>

14.4.14 CALL

CALL används för att köra en funktion från html-sidan. Man kan skicka in parametrar och får en variabel tillbaka.
Resultatet sparar man på stacken.

Systemet innehåller vissa färdiga CALL-funktioner men man kan även göra egna i plugin till specifika butiker.

<% =CALL MyFunc(,) PRINT %>

GET

Kan användas för att hämta variabel på stacken om man variabelnamnet varierar.

<% CALL GET('HTML_keywords_'+)%>

SHOW_TAX_OR_NOT

Det finns flera olika inställningar som påverkar om kunden kommer att se priset i butiken med eller utan moms.
Med denna funktion får man direkt veta vilket pris som visas.

<%IF CALL SHOW_TAX_OR_NOT() THEN%> [%VAT_INFO Varav moms%] <%ELSE%> [%VAT Moms%] <%ENDIF%>:

EVAL

Används för att skriva ut en variabel som innehåller SBscript-kod. EVAL kör koden som finns i varibeln och visar resultatet.
I exemplet nedan innehåller koden som avgör vilken information som ska visas om en vara är i lager eller slut på lager.
Man kan även använda formatkod här så i detta fallet översätts översättningstaggar som finns i .

<%CALL EVAL()%>

EXEC

Fungerar som EVAL men skillnaden är att resultatet returneras istället för att skrivas ut direkt.

<%=CALL EXEC()%>

REGEX_REPLACE

Inparamterar:

Exempel: Ta bort alla siffor från

<%=CALL REGEX_REPLACE(,'\d','',g)%>

REGEX_MATCH

Inparametrar:

= shift;

= shift;

= shift;

Exempel: Kollar om "test" finns .

<%=CALL REGEX_MATCH(,'test)%>

MD5_HEX

<%=CALL MD5_HEX('')%>

SHA1_HEX

<%=CALL SHA1_HEX('')%>

REMOVE_FIRST_SLASH

Tar bort det första tecknet i strängen om det är /.

<% = CALL REMOVE_FIRST_SLASH()%>

DATE_ADD_DELTA

Öka ett datum
Inparametrar:

- ursprungsdatum

- år som sträng

- månad som strång

- dag som sträng

<%=CALL DATE_ADD_DELTA('2012-01-30','0','0','5')%>
ger 2012-02-04
Kan även skriva
<%PRINT CALL DATE_ADD_DELTA('2012-01-30','0','0','5')%>

14.4.15 NOCACHE

Förhindrar att sidan cachas hos användaren.

<%NOCACHE%>
Helpdesk