1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9.1 Kunder

Alla besökare som genomför ett köp eller påbörjar ett köp registreras som en kund i webbutiken. Med webbutikens inbyggda kundhantering får du en översikt över vilka kunder som handlar i butiken, hur mycket de handlar för och vad de köpt. Varje kund har ett eget kundkort för individuella anpassningar och kommentarer.

9.1 Överiskt

Under Kundregister -> Kunder ser du en översikt av alla kunder som lagt eller påbörjat en order i webbutiken. Från den här översikten kopieras, raderas, och redigeras individuella kunder genom att trycka på symbolerna till höger om varje kund. Genom att rycka på Order-symbolen kommer du direkt till kundens senast lagda order. Du kan manuell lägga till en nya kunder genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Lista över en webbutiks kunder.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen
Skapa en ny kund - Gör du genom att klicka på plus-ikonen
Redigera en befintlig kund - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuell kund.
Radera en kund - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid den kund du vill radera.
Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.
Kundens senaste order - Genom att klicka på orderikonen i form av ett O, kommer du direkt till kundens senaste order. På så sätt kan du snabbt se vilka av dina kunder i ditt kundregister som lagt en eller flera order och vilka kunder som inte har en lagd order i butiken.
 

9.1.1 Sök/filtrera kunder

Det går att söka och filtrera ut kunder i kundöversikten. Skriv kundens namn, kundnummer, e-postadress eller dylikt i rutan för enkel sök.

För en mer avancerad sökning, tryck på knappen Avancerad sök för att söka ut/filtrera kunde baserat på kunddata och/eller orderdata. Det går även att filtrera ut endast engångskunder, eller endast inloggnignskunder med hjälp av rullistan. Genom att söka ut kunder baserat på deras tidigare order kan du snabbt och enkelt kategorisera och arbeta med dina kunder. Du kan exempelvis ta fram alla kunder som beställt för över ett visst belopp totalt, se dina bästa kunder, se vilka kunder som köpt en viss version av ett program och som sannolikt är intresserade av nästa version när det släpps, och skapa nyhetsbrevslistor av dessa kunder. Din kreativitet sätter gränserna och det finns stort värde i sökresultaten. Du kan också plocka fram många av värdena såsom antal order eller totalt orderbelopp direkt i listan genom skiftnyckel-symbolen och därmed sortera dina kunder på dessa värde, skapa belöningar, utskick och kampanjer för dessa kunder.

Sparad sök – Genom att klicka på "Spara Sök" när du gör en avancerad sökning så kan du spara de val du gjort så att du snabbare kan söka på samma sak nästa gång. Du anger då ett namn för din sökning. När du klickar på Spara så sparas din sökning och sökningen görs direkt.

Dina sparade sökningar visas ovanför din kundlista och du söker genom att klicka på knappen. Om du vill ta bort en sparad sökning klickar du på det röda krysset.

Att göra en avancerad sökning:

Bild 2. Avancerad kundsök på kunddata.

Avancerad sök på kunddata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande kunddata:
Kundnr - Sök på kundnummer.
LoginID - Sök på Kundens LoginID.
E-post - Sök på kundens e-post.
Företag - Sök på företagsnamn.
Förnamn - Sök på kundens förnamn.
Efternamn - Sök på kundens efternamn.
Adress - Sök på kundens adress.
Postnummer - Sök på kundens postnummer.
Ort - Sök på kundens ort.
Skapad - Sök på kunder som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender och välj datum.
Land - Sök ut kundenr från ett visst land.
Kundtyp - Sök ut kunder från en viss kundtyp.
Tillhör affilate - Sök ut kunder beroende på om det är knutna till ett affiliateprogram. Välj affilate i rullistan.
E-postlista - Sök ut kunder som tillhör en viss e-postlista. Välj e-postlista i rullistan.
Nyckel - Sök ut kunder baserat på vilka lås de har nycklar för. Kryssa i aktuella nycklar du vill söka ut efter.
Extrafält - Eventuella extrafält och attribut där du tilldelat värden på kunderna är också sökbara. Skriv in ett värde du vill söka på respektive välj ett värde från rullisten beroende på vilken typ av extrafält/attribut det avser.
 Bild 3. Avancerad kundsök baserat på orderdata.

Avancerad sök på orderdata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande orderdata:
Period - Sök ut kunder med order som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender.
Oderbelopp - Sök ut kunder med orderbelopp över och/eller under en viss summa.
Antal ordrar - Sök på kunder som lagt ett vista antal order i webbutiken.
Tot. Ordervärde - Sök ut kunder baserat på summan av deras totala order i webbutiken.
Varugrupp - Sök ut kunder baserat på om de köpt varor från en specifik varugrupp. Klicka på "Välj varugrupp" och välj en varugrupp i listan.
Vara - Sök ut kunder baserat på om de köpt en specifik vara. Klicka på "Välj vara" och välj en vara i listan.
Artikel - Sök ut kunder baserat på om de köpt en viss artikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en artikel i listan.
Prenumeration - Sök ut kunder baserat på om de köpt en prenumerationsartikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en prenumerationsartikel i listan. Välj att eventuellt endast söka ut kunder med prenumerationer som är aktiva, inaktiva, väntar betalning eller är uppsagda i rullistan.
Fabrikat - Sök ut kunder som köpt en vara från ett visst fabrikat.
Kampanjkod - Sök ut kunder som använt en visst kampanjkod i webbutiken.
 

9.1.2 Massuppdatera kunder

Genom att markera kryssrutan bredvid en kund blir den markerad. Genom att markera flera kunder och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal kunder på samma gång. Du kan också klicka på Utför på alla för att exportera dina kunder till en csv-fil.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla kunder som visas.

Bild 4. Utför på markerade.

Utför på markerade
Följane åtgärder går att göra för markerade kunder i översikten:
Redigera markerade kunder - Redigera följande fält för kunderna:
Kundtyp
Kundkategori
Affilate
Kommentarer
Kundinställningar
Nycklar
Extrafält

Ändingar här skriver över ändringar satta för kundkategorier!
Radera markerade - Raderar markerade kunder
Slå samman markerade - Slår samma markerade kunder. En dialogruta visas där du väljer huvudkund, vars information hamnar på kundens kundkort.
Skicka ut nya lösenord - Skickar en e-post med nytt slumpat lösenord till markerade inloggningskunder.
Skriv ut adressettiketter - Skriver ut adressettiketter för markerade kunder.
Exportera som CSV-fil - Exporterar markerade kunder till en csv-fil.
Exportera som CSV-fil (med leveransadresser) - Exporterar markerade kunder inklusive alternativa leveransadresser till en csv-fil.
Skapa/Uppdatera E-postlista - Skapa en ny e-postlista med alla markerade kunder, eller uppdatera en befintlig e-postlista med markerade kunder.
 

9.1.2 Kundkort

Vid tryck på redigera-symbolen öppnas kundkortet. Kundkortet består av ett antal flikar. Antalet flikar kan bero på vilka funktioner som är aktiva i din webbutik.

Bild 5. Kundkortet, översikt

9.1.2.1 Översikt

På fliken översikt visas kundens grungläggande inställningar. Här kan man även konvertera engångskunder till login-kunder genom att trycka på knappen Konvertera kund till loginkund. Under översikten redigerar man kunddata, fakturadress och kundens login-uppgifter. Du kan se om kunden är en inloggningskund eller ej genom att se om det finns några inloggnigsuppgifter eller inte. Saknas möljighet att ange inloggningsuppgifter är det en engångskund.

Kunddata
Kunddatan visar följande redigerbar information för kunden:
Kundid/kundnummer - Kundnummer i webbutiken.
Person/orgnr. - Visar kundens person- eller organisationsnummer.
VATnumber - Visar företagskunders momsregistreringsnummer.
Kundtyp - Visar om kunden är en Privatkund, Företagskund eller Stat/kommun.
Kundkategori - Knyt kunden till en kundkategori i rullistan. Kundkategorier administreras under Kundregister > Inställningar.
Utnyttjad kredit - Visar kundens utnyttjade kredit, det vill säga en summa för obetalda order i webbutiken. Detta värde kan bestämma kreditvärdighet och kundens möjlighet att lägga en order i webbutiken. Se vidare på aktuellt avsnitt. (Visas ej i bilden ovan)
 
Fakturaadress
I kundens fakturaadress gör det att redigera följande fält:
Förnamn - Kundens förnamn.
Efternamn - Kundens efternamn.
Företag - Förtagsnamn för företagskunder.
Adress - Kundens adress.
Postnummer - Kundens postnummer.
Ort - Kundens ort.
Provins/Delstat - Eventuell provins/delstat för kunden.
Land - Kundens land.
Tel - Kundens telefonnummer.
Mobil tel - Alternativt telefonnummer.
FAX - Eventuellt faxnummer.
Nyhetsbrev - Definierar om kunden godkänt nyhetsbrevsutskick eller ej.
E-post - Kundens e-postadress.
Extrafält - Har du definierat extrafält så kan du även ange värdena på kunden här. (Visas ej i bilden ovan)
 
Om du manuellt lägger upp en kund, kom ihåg att fylla i alla obligatoriska fält. Vilka fält som är obligatoriska ställs in under Kundregister > Inställnignar. Kom också ihåg att ange kundkategori och om det är ett företag eller privatperson exempelvis då detta har betydelse för mappning av person- respektive organisationsnummer vid olika typer av betallösningar, och kunden om det är felaktigt inställt inte kommer att gå igenom en sådan betallösning.
Loginuppgifter
Här visas uppgifter för kunder med butikslogin:
Aktiv/Avstängd - Ställ in om kunden är aktiv eller avstängd i rullistan. En avstängd kund kan inte logga in i webbutiken.
LoginID - Kundens LoginID i webbutiken.
Nytt lösenord - Ändra kundens lösenord genom att skriva det i rutan. För att det ska sparas sparar du kunduppgifterna. Du ska inte använda använda knappen Maila NYTT lösenord då detta kommer att slumpa ett lösenord åt kunden. Väljer du att skriva ett lösenord i fältet för Nytt lösenord kommer det inte att skickas per automatik till kunden utan du måste själv meddela denne.
Maila NYTT lösenord - Klicka på knappen skickar ut ett nytt slumpmässigt genererat lösenord till kunden.
Logga in som kund - Öppnar upp webbutiken, inloggad som kunden. Tänk på att eventuella pop-up-blockeringar kan hindra detta, så godkänn pop-ups för webbadressen.
 
Kommentarer
Skriv eventuella kommentarer om kunden i fältet. Dessa kommentarer ses ej av kunden utan används enbart för din egen skull.
 

9.1.2.2 Order

Under fliken Order på kundkortet visas en översikt av alla kundens lagda order i webbutiken. Klicka på Order-ikonen för att komma direkt till orderkortet. Om kunden har artiklar i sin undvagn men ej genomfört ett köp, fälls en översikt av artiklarna ner genom att trycka på pilen tillhöger.

Bild 6. En kunds order i webbutiken.

9.1.2.3 Kundinställningar

Under fliken Kundinställnignar på kundkortet visas en översikt av alla kundens individuella inställningar i webbutiken. Dessa inställningar går även att massuppdatera ifrån kundöversikten. Som standard tas kundinställningarna från kundens kundkategori, men om kundinställning sätts på en enskild kund så skriver den över inställningen för kundkategorin för den enskilda kunden för den aktuella inställningen.

Bild 7. Kundinställningar på enskild kund.

Kundinställningar
Under kundinställnignar går det att göra följande inställningar:
Kundkategori - Knyt kunden till en kundkategori i rullistan. Kundkategorier administreras under Kundregister > Inställningar.
Affiliate - Knyt kunden till ett affiliateprogram genom att välja affiliate i rullistan.
Rabattsats - Sätt eventuell procentuell rabattsats för kunden i fältet. Om en rabattsats definieras för kunden skriver den över eventuella rabattsatser som angivits för kundens kundkategori.
Lager - I det fall att butiken har flerlagerstöd implementerat. Finns ej i standardversionen.
Vald valuta - I det fall att du har valutor i webbutiken och du vill att kunden ska ha en förvald valuta i butiken som inloggad.
Förvalt fraktsätt - Sätt önskvärt förvalt fraktsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt fraktsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta fraktsätt om där finns fler än ett alternativ.
Fövalt betalsätt - Sätt önskvärt förvalt betalsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt betalsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta betalsätt om där finns fler än ett alternativ.
Kreditvärdig - Används tillsammans med kreditprövning. Se aktuellt avsnitt.
Nycklar - Se aktuellt avsnitt i manualen för lås & nycklar.
 

9.1.2.4 Kreditkontroll

Om webutiken är kopplad till en kreditvärderingttjänst går det att administrera kundens beviljade kreditgräns under fliken kreditkontroll.

9.1.2.5 Leveransadresser

Under fliken Leveransadresser på kundkortet visas en översikt av alla kundens eventuella alternativa leveransadresser. En leveransadress läggs automatisk till om kunden angett en alternativ leveransadress vid orderläggning, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens leveransadresser genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du kan också ange för kunden vilken leveransadress som är förvald i kassan. Kunden kan själv skapa leveransadresser i webbutiken som inloggad.

Bild 8. Leveransadresser på en kund.

Lägg till/redigera leveransadress
För leveransadress kan följande fält fyllas i:
Namn - Namn för leveransadress.
Kontakt - Kontaktperson för leveransadress.
Adress - Adressfält för leveransadress.
Adress 2 - Adressfält 2 för leveransadress.
Postnr - POstnumemr för leveransadress.
Ort - Ort för leveransadress.
Land - Land för leveransadress.
Tel - Telefonnummer för leveransadress.
Avisera SMS - Eventuellt nummer för SMS-avisering.
Avisera e-post - Eventuell e-post för e-postavisering.
Speciella leveransinstruktioner - Eventuella specialinstruktioner för leverans.
 

9.1.2.6 Rabattkategorier

Rabattkategorier är en alternativ prishantering i webbutiken. Man kan skapa rabattkategorier i webbutiken och sedan knyta artiklar till dessa. Därefter sätts en procentrabatt för respektive rabattkategori på individuella kunder i webbutiken. Rabattkategorier skapas under Sortiment -> Inställningar.

Under fliken Rabattkategorier på kundkortet visas en översikt av alla rabattkategorier i webbutiken. Ange en rabattsats för kunden på den valda rabattkategorin genom att fylla i ett procent-tal i fältet på respektive rad. Se vidare i aktuellt avsnitt för rabattkategorier kring övriga inställningar som krävs.

Bild 9. Rabattkategoriinställningar för en kund.

9.1.2.7 Prenumerationer

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken visas fliken Prenumerationer på kundkortet. Här visas en översikt av alla kundens prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om kunden köpt en prenumerationsvara i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens prenumerationer genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Funktionaliteten på denna flik är den samma som för listningen av alla prenumerationer i hela butiken. Denna flik visar dock enbart kundens prenumerationer. Se vidare i aktuellt avsnitt i manualen kring prenumerationer.

Bild 10. En kunds prenumeationer.


Historik-ikon - öppnar historiken för prenumerationen, eventuella ändringar och förnyelser etc.

 

Bild 11. Historik för en prenumeration.

 

Papperskorg-ikon - raderar prenumerationen.

Redigera-ikon - Öppnar redigering av prenumeration för inställningar etc.

 

Bild 12. Redigering av en enskild prenumeration.

 

Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/redigera prenumeration
Följande fält visas för en kunds prenumeration:
Påbörjad - Datumet för prenumeratinens första order.
Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.
Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.
Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.
Ombeställnignsdatum - Datumet för nästa orderutskick.
Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.
Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.
Bindningstid efterföljande perioder - Bindningstiden för första perioden bestäms av din artikel och kan ändras i fältet för "Bindningstidens slut" för den enskilda prenumerationen. För efterföljande perioder kan du ha en annan bindningstid vilken också bestäms av artikeln. Om du vill ändra den i efterhand på en enskild prenumeration kan du göra det här (bindningstid efterföljande perioder).
Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.
Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
Aktiv: Prenumeratione är aktiv. 
Inaktiv: Prenumeratione är inaktiv och inga ytterligare order läggs. 
Väntar betalning - Prenumeratione är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
Uppsagd: Prenumeratione är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställngsdatum har överskridits.
Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.
Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utsick gratis).
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.
Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
 
  

 

Bild 13. Lägg till/redigera en artikel i prenumeationen.

Lägg till/redigera prenumerationsrad
Lägga till en artikelrad i prenumerationen genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på Välj artikel för att lägga till en artikel i prenumerationen.
Förnyelsepris - Ange förnyelsepris för artikelraden i prenumerationen.
sitext1 - Extrafält för prenumerationsrad.
sitext2 - Extrafält för prenumerationsrad.
Kommentar på order - Ange eventuell kommentar på artikelraden på kundens order.
 

9.1.2.8 Serieorder

En artikelserie innebär att en artikel som kan köpas i webbutiken är kopplad till en serie artiklar och därmed utgör en så kallad Serieorder. Artikelserier används med fördel då man i webbutiken önskar sälja flera varor med oregelbundna intervaller och/eller under en tidsbegränsad period. En orderserie läggs automatisk till om kunden köpt en artikel knuten till en artikelserie i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten Tar bort, och Redigeras kundens serieordrar genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Se vidare i manualen i aktuellt avsnitt kring hur serieorder ställs in och skapas.

Tänk på att ändringar för kunders Serieordrar kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders serieorder genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Bild 14. Redigering av en enskild kunds serieorder.
 
Lägg till/ redigera serieorder
Det går att redigera följande fält för en kunds serieorder:
Nästa orderdatum - Datum för nästa utskick i serieordern.
Steg - Visar i vilket steg serieordern befinner sig.
Status - Serieorderns status. En serieorder kan ha följande status:
Aktiv: Serieordern är aktiv.
Pausad: Serieordern är pausad.
Inaktiv: Serieordern är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Uppsagd: Serieordern är uppsagd av kunden och inga mer order läggs.
Klar: - Serieordern är klar och avslutad.
Betalstatus - Betalstatus för föregående utskick i orderserien. Nya order skickas endast ut om betalstausen på föregående order är betald.
Betalsätt - Kundens betalsätt för serieordern. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för serieordern. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valuta för serieordern.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas för steg - älj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

 

Bild 15. Redigering av ett enskilt steg i en kunds serieorder.

Lägg till/redigera steg
Lägga till ett steg i orderserien genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på knappen Väl artikel för att välja en artikel ur webbutikens sortiment.
Period -Ange hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).
Pris - Ange försändelsens pris (exklusive eventuellt påslag för bralning & frakt).
 

9.1.2 Kundimport

Kundimporten gör det möjligt att importera ett kundregister till webbutiken. Kundimporten fungerar så att man i ett CSV-dokument har olika kolumner som motsvarar kundinformatinsfältetn i webbutiken. Ladda upp importfilen från din dator genom att trycka på Bläddra-knappen och tryck därefter på Starta import. Efter genomförd import visas en dialogruta med en summering från kundimporten.

Kundimport
Ställ in följande inställningar för att göra en kundimport:
Importera första raden - Sätt till nej om din fil innehåller rubriker.
Använd kundnr från filen - Sätt till nej för att webbutiken skall generera nya kundnummer.
Om kundnummer i filen redan finns i rubriken - Ange hur importen skall behandla eventuella dubbla kundnummer.
Om login i filen redan finns i butiken - Ange hur importen skall behandla eventuella dubbla kund-login.
 

9.1.2.1 Format: Förenklad import

Format
För att en kundimport skall vara giltig måste följande fält finnas med i filen i exakt ordning:
Kundnr, Företagsnamn, Förnamn, Efternamn, E-Post, Login, Adressrad1, Adressrad2, Postnr, Ort, Telefonnr, Mobilnr, Fax, Land (enligt ISO-3166-2), Kundtyp (COMPANY/PERSON/GOVERNMENT), Person/orgnr
 

9.1.2.2 Format: Samma som kundexport

Format
För att en kundimport skall vara giltig måste följande fält finnas med i filen i exakt ordning:
Kundnr, Företag, Förnamn, Efternamn, E-post, Adress 1, Adress 2, Ort, Postnr, Telefon, Mobilnr, FAX, Land(enligt ISO-3166-2), Personnr/Orgnr., Momsnr, Login, Kundtyp(COMPANY/PERSON/GOVERNMENT), Valuta, Rabatt, Nyhetsbrev, Kundkategori, Kundkategori Tag, Betalsätt, Betalsätt Tag, Fraktsätt, Fraktsätt Tag, Kreditvärdig
 
Helpdesk
Extrafält